Grönare gräs, starkare rötter och tätare gräsmatta.

Gräsnäring med humuseffekt som innehåller alla näringsämnen gräset behöver.

EcoFarma Gräsnäring är ett mycket effektivt kort- och långtidsverkande gödsel till alla slags gräsytor. Applicera EcoFarma Gräsnäring DKP första veckan och EcoFarma Gräsnäring U-Cal andra veckan för att ge din gräsmatta en optimal långtidsverkande gödning.

 • Innehåller alla väsentliga makro- och mikronäringsämnen gräset behöver
 • Kopplas till trädgårdsslang
 • 1-2 behandlingar per säsong utifrån behov
 • 2-veckorsprogram: DKP-flaskan ena veckan och U-Cal-flaskan andra veckan.
 • Räcker till ca 500 kvm gräsmatta
 • Innehåller både humus- (DKP-flaskan) och fulvosyra (U-Cal flaskan)

Enkelt att sprida ut!
Fäst munstycket på din trädgårdsslang. Se till att få jämn spridning.

Så här gör du:

 1. Sprid ut EcoFarma Gräsnäring DKP 1:a veckan
  Fäst munstycket på din trädgårdsslang. Se till att få jämn spridning.
  Vänta en vecka och sprid sedan ut EcoFarma Gräsnäring
 2. U-CAL 2:a veckan.
  Fäst munstycket på din trädgårdsslang. Se till att få jämn spridning.
 3. Vi rekommenderar två behandlingar per år.

TEKNOLOGI
Organisk och kemisk sammansättning

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Gräsmattor, golfgreener, tees samt gräsbeklädda sport och idrottsunderlag

EFFEKT*
Sönderdelning: Direkt
Tid till effekt: 2 – 3 veckor
Verkningstid: 3 – 5 veckor
*Beroende på faktorer i direkta miljön. Applicering har även en långsiktig effekt och påverkar jorden positivt.

INNEHÅLLER

DKP
4% Fosfor (P)
18% Kalium (K)
50% Humussalter och humuspartiklar
(15% Aktiva)

Produkten ökar framförallt fosfortillgängligheten i matjorden med 1,5-2 gånger och kaliumtillgängligheten med 2-2,5 g.nger.

UCAL:
27% Kväve (N)
10% Kalcium (Ca)
9-12% Fulvosyra
Rekommenderad dos: 40-60 l/10 000 m2

FÖRPACKNINGSSTORLEKAR
Storlekar: 20L, 200L, 1000L

FÖRBRUKNING
Åtgång/m2: 2 – 10ml/m.

FÖRVARING
Skall skyddas från värme, eld och gnistor. Bör hållas långt ifrån mat och dricka. För att bibehålla kvaliteten bör produkten hållas borta från direkt solljus, förvaras under torra förhållanden. öppnade förpackningar bör öterförlutas väl. Förvaras i temperatur mellan 0-40°C.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Detaljerade specifikationer gällande hantering, hälsa och säkerhet fås vid förfrågan samt levereras med produkten.

Humussyra förbättrar jordmånen och gör dessutom näringsämnena mer tillgängliga för växterna. När man tillför humussyra så ökar mikrobernas förmåga att bryta ner och mineralisera organiskt material mycket kraftigt.

Humussyran förstärker också jordens katjonbyteseffekt och reagerar med positivt laddade mineraljoner och bildar på så sätt organiska komplex. Det skapar en mycket porösare jordstruktur med positiv påverkan på rotmiljön samtidigt som jordens förmåga att absorbera vatten ökar kraftigt.

Fulvosyrans molekyl har en förmåga att chelatera (binda sig till) mineraler och näringsämnen så att de lättare tas upp av växternas celler. Växternas förmåga att ta upp näring ökar kraftigt samtidigt som näringsomsättningen och fotosyntesen blir mer aktiv, så att plantorna kan växa i lägre temperaturer och i svagare solljus.

Fulvosyran har dessutom en biokemiskt neutraliserande/buffrande effekt på markens pH.

En porösare jordmån med större förmåga att binda vatten, mer lättillgängliga näringsämnen och en ökad näringsupptagning hos växtcellerna ger tillsammans en stor effekt vid odling.

 • Skördeökningar med 15-30 %
 • Mängden gödningsmedel kan sänkas med 30-50 %
 • Minskat bevattningsbehov, upp till 50 %
 • Ett bättre unyttjande av näringsämnen som i sin tur minskar risken för näringsläckage i vattendrag