En jordförbättrare av högsta kvalitét med kaliumfosfat och salter av humussyra. Tillgängliggör näringsämnen, stärker rotsystem och minskar bevattningsbehovet.

En flytande näringslösning och jordförbättrare avsedd för växter och frön som har ett lägre behov av kalium och fosfor. Behandling med PROSOIL-produkter ökar tillgängligheten av makronäringsämnena i jorden med mellan 1,5 -2,5 ggr. ProSoil 0-3-10 är en miljöanpassad växtnäring för odling och jordbruk baserad på Sydafrikanskt kol, med ett brett spectrum av micronärings- och spårämnen.

Dosering

Tillämpning
Blandas i vatten och sprids jämnt över underlaget.

Yta/Behandling
Vattnas ner i jorden vid plantering

Mängd / ha
75- 150 liter

Vatten / ha
Skall vattnas ner i jorden , vatten-mängd efter behov och utrustning.

Behandlingar
1-2 ggr per år efter behov och förutsättningar, jordanalys, och gröda.
Första applicering innan eller vid plantering, och andra applicering efter skörd. Fungerar som jordförbättrare till både lätta sandjordar och tunga lerjordar.

Innehåll

Humussyra: 50%
Fulvosyra: >5 %
Fosfor (P): 3%
Kalium (K): 10%
pH: 10

Humussyra förbättrar jordmånen och gör dessutom näringsämnena mer tillgängliga för växterna. När man tillför humussyra så ökar mikrobernas förmåga att bryta ner och mineralisera organiskt material mycket kraftigt.

Humussyran förstärker också jordens katjonbyteseffekt och reagerar med positivt laddade mineraljoner och bildar på så sätt organiska komplex. Det skapar en mycket porösare jordstruktur med positiv påverkan på rotmiljön samtidigt som jordens förmåga att absorbera vatten ökar kraftigt.

Fulvosyrans molekyl har en förmåga att chelatera (binda sig till) mineraler och näringsämnen så att de lättare tas upp av växternas celler. Växternas förmåga att ta upp näring ökar kraftigt samtidigt som näringsomsättningen och fotosyntesen blir mer aktiv, så att plantorna kan växa i lägre temperaturer och i svagare solljus.

Fulvosyran har dessutom en biokemiskt neutraliserande/buffrande effekt på markens pH.

En porösare jordmån med större förmåga att binda vatten, mer lättillgängliga näringsämnen och en ökad näringsupptagning hos växtcellerna ger tillsammans en stor effekt vid odling.

  • Skördeökningar med 15-30 %
  • Mängden gödningsmedel kan sänkas med 30-50 %
  • Minskat bevattningsbehov, upp till 50 %
  • Ett bättre unyttjande av näringsämnen som i sin tur minskar risken för näringsläckage i vattendrag