Ett bladgödsel av högsta kvalitét med urea, ett brett spektrum av mineraler, dextros och fulvosyra som ökar plantornas förmåga att ta upp näring.

Bladgödsel baserad på Fulvosyra för växter som behöver extra tillförsel av urea, mineraler och dextros. Produkten ökar näringsupptaget hos plantorna och gör dem mindre känsliga för stress som kyla, torka och stora mängder nederbörd. ProGrow Potmag är en miljöanpassad växtnäring för odling och jordbruk baserad på Sydafrikanskt kol, med brett spectrum av makro-, micronärings- och spårämnen.

Användning & dosering

pH-värde
2,5 – 3,5

Yta/Behandling
Lämlig att använda i all typer av näringslösningar för dropp- och spridarbevattning. Även för bladgödsling.

Mängd / ha
1% blandning. Upp till 5 liter, beroende plantans storlek.

Vatten / ha
Bladgödsling, vattenmängd efter behov (plantans storlek)

Behandlingar
1 – 2 ggr var 14:e dag.

Appliceras efter blomning (fördelaktigt fördelaktigt tillsammans med PROGROW POTMAG DX varannan vecka). Produkterna har en dokumenterat god blandbarhet med de flesta växtskyddsmedel.

Teknisk data

Kalciumammoniumnitrat med salt av fulvosyra. pH: 2,5-3,5. I jordar med mycket högt pH sänker produkten pH:t vid rötterna så att fler växtnäringsämnen blir tillgängliga. Produkten är en koncentrerad produkt (9-12 % fulvosyra).

Innehåll

Kväve (N): 15%
Fosfor (P): 6%
Kalium (K): 8%
Zink (Zn): 0,5%
Mangan (Mn): 0,5%
Koppar (Cu): 0,25%
Dextros: 2,5%
Fulvosyra (varav koncentrat ca 9-12%): 25%

Humussyra förbättrar jordmånen och gör dessutom näringsämnena mer tillgängliga för växterna. När man tillför humussyra så ökar mikrobernas förmåga att bryta ner och mineralisera organiskt material mycket kraftigt.

Humussyran förstärker också jordens katjonbyteseffekt och reagerar med positivt laddade mineraljoner och bildar på så sätt organiska komplex. Det skapar en mycket porösare jordstruktur med positiv påverkan på rotmiljön samtidigt som jordens förmåga att absorbera vatten ökar kraftigt.

Fulvosyrans molekyl har en förmåga att chelatera (binda sig till) mineraler och näringsämnen så att de lättare tas upp av växternas celler. Växternas förmåga att ta upp näring ökar kraftigt samtidigt som näringsomsättningen och fotosyntesen blir mer aktiv, så att plantorna kan växa i lägre temperaturer och i svagare solljus.

Fulvosyran har dessutom en biokemiskt neutraliserande/buffrande effekt på markens pH.

En porösare jordmån med större förmåga att binda vatten, mer lättillgängliga näringsämnen och en ökad näringsupptagning hos växtcellerna ger tillsammans en stor effekt vid odling.

  • Skördeökningar med 15-30 %
  • Mängden gödningsmedel kan sänkas med 30-50 %
  • Minskat bevattningsbehov, upp till 50 %
  • Ett bättre unyttjande av näringsämnen som i sin tur minskar risken för näringsläckage i vattendrag