En generell jordförbättrare av högsta kvalitét baserad på fulvosyra och salter av humussyra. Tillgängliggör näringsämnen, stärker rotsystem och minskar bevattningsbehovet.

Rekommenderas för användning med alla typer av NPK-gödselmedel i syfte att öka effektiviteten i gödslet. Behandling med PROSOIL-produkter ökar tillgängligheten av makronäringsämnena i jorden med mellan 1,5 -2,5 ggr. ProSoil Fullspec är en miljöanpassad växtnäring för odling och jordbruk baserad på Sydafrikanskt kol, med fullt spectrum av micronärings- och spårämnen. ProSoil Fullspec kombinerar både humussyrans och folvosyrans egenskaper och förbättrar både jordmån, näringsämnenas tillgänglighet och plantornas näringsupptagningsförmåga.

Dosering

Första vårappliceringen kan ske när jordtemperaturen når 5°C. Dosering 50 liter / ha i 300 – 400 liter vatten. Första vårapplicering vid jordtemperatur 6-8 C.

Produktinformation

Fulvo- och humussyror utgör en naturlig del av markens organiska innehåll. De skapar en positiv mikrobiell aktivitet, höjer markens katjonutbyteskapacitet och chelaterar mineral- och spårämnen så att växternas förmåga att ta upp näring ökar kraftigt. Jordmånen blir porösare så att jordens förmåga att absorbera och behålla fukt ökar. Förbättrad jordmån, ökad tillgänglighet av näringsämnen och näringsupptagningsförmåga ger både ökad tillväxt och kvalitet efter skörd, samtidigt som mängden gödningsmedel och bevattning kan minskas.

Produkter innehållande humus- och fulvosyror ger generellt:

 • Ökad groddningsgrad vid sådd
 • Förbättrad rotutveckling och ökat näringsupptag
 • Kraftigare och starkare cellväggar, starkare plantor
 • Minskad transpiration, torka och bevattningskrav
 • Förbättrad tillväxt i svagt ljus
 • Förbättrat mikroliv i jorden
 • Minskat läckage av gödningsmedel i naturen

Teknisk data

Humate & Fulvate Fullspec (”En svag NK produkt med salter av syror”)

Syrorna framställs genom extraktion av humusrester (biprodukt från kolindustrin) med hydroxid för humussyra (basiskt) och med vatten för fulvosyra. I produkten finns också en andel som är inte vattenlösligt, den sk humusdelen. Produktens pH-värde ligger mellan pH 5-6. Produkten är högkoncentrerad (50 % humussyra & 50% fulvosyra av 53% koncentrat).

Innehåll

En blandning av humuspartiklar, vattenlösliga salter, mineraler, fulvosyra och salt av humussyra.
Humussyra: 50 %
Fulvosyra: 50%  (av 53% koncentrat)
Mineraler: mangan, järn, koppar, bor, klor, molybden och zink.
pH: 5-6.

Humussyra förbättrar jordmånen och gör dessutom näringsämnena mer tillgängliga för växterna. När man tillför humussyra så ökar mikrobernas förmåga att bryta ner och mineralisera organiskt material mycket kraftigt.

Humussyran förstärker också jordens katjonbyteseffekt och reagerar med positivt laddade mineraljoner och bildar på så sätt organiska komplex. Det skapar en mycket porösare jordstruktur med positiv påverkan på rotmiljön samtidigt som jordens förmåga att absorbera vatten ökar kraftigt.

Fulvosyrans molekyl har en förmåga att chelatera (binda sig till) mineraler och näringsämnen så att de lättare tas upp av växternas celler. Växternas förmåga att ta upp näring ökar kraftigt samtidigt som näringsomsättningen och fotosyntesen blir mer aktiv, så att plantorna kan växa i lägre temperaturer och i svagare solljus.

Fulvosyran har dessutom en biokemiskt neutraliserande/buffrande effekt på markens pH.

En porösare jordmån med större förmåga att binda vatten, mer lättillgängliga näringsämnen och en ökad näringsupptagning hos växtcellerna ger tillsammans en stor effekt vid odling.

 • Skördeökningar med 15-30 %
 • Mängden gödningsmedel kan sänkas med 30-50 %
 • Minskat bevattningsbehov, upp till 50 %
 • Ett bättre unyttjande av näringsämnen som i sin tur minskar risken för näringsläckage i vattendrag