En näringslösning av högsta kvalitét med urea, kalium, magnesium, bor och fulvosyra. Tillgängliggör näringsämnen och ökar samtidigt plantornas förmåga att ta upp näring.

En flytande näringslösning avsedd för växter med särskilt behov av magnesium och bor. Produkten ökar näringsupptaget hos plantorna och gör dem mindre känsliga för stress som kyla, torka och stora mängder nederbörd. Behandling med PROGROW-produkter ökar tillgängligheten av makronäringsämnena i jorden mellan 1,5 -2,5 ggr. ProGrow N+MG +B är en miljöanpassad växtnäring för odling och jordbruk baserad på Sydafrikanskt kol, med brett spectrum av micronärings- och spårämnen.

Användning & dosering

pH-värde
2,5 – 3,5

Yta/Behandling
Vattnas ner i jorden vid plantering

Mängd / ha
150 liter

Vatten / ha
Skall vattnas ner i jorden, vatten-mängd efter behov och utrustning.

Behandlingar
1-2 ggr per år efter behov och förutsättningar, jordanalys, och gröda.

Första applicering 2-3 veckor efter plantering. Gynnar rotutvecklingen och ger växten extra kraft i den första tillväxtfasen.

Innehåll

Kväve (N): 15.3%
Fulvosyra (varav koncentrat 9-12%): 24%
Magnesium (Mg): 6.6%
Bor (B): 0.36%

Humussyra förbättrar jordmånen och gör dessutom näringsämnena mer tillgängliga för växterna. När man tillför humussyra så ökar mikrobernas förmåga att bryta ner och mineralisera organiskt material mycket kraftigt.

Humussyran förstärker också jordens katjonbyteseffekt och reagerar med positivt laddade mineraljoner och bildar på så sätt organiska komplex. Det skapar en mycket porösare jordstruktur med positiv påverkan på rotmiljön samtidigt som jordens förmåga att absorbera vatten ökar kraftigt.

Fulvosyrans molekyl har en förmåga att chelatera (binda sig till) mineraler och näringsämnen så att de lättare tas upp av växternas celler. Växternas förmåga att ta upp näring ökar kraftigt samtidigt som näringsomsättningen och fotosyntesen blir mer aktiv, så att plantorna kan växa i lägre temperaturer och i svagare solljus.

Fulvosyran har dessutom en biokemiskt neutraliserande/buffrande effekt på markens pH.

En porösare jordmån med större förmåga att binda vatten, mer lättillgängliga näringsämnen och en ökad näringsupptagning hos växtcellerna ger tillsammans en stor effekt vid odling.

  • Skördeökningar med 15-30 %
  • Mängden gödningsmedel kan sänkas med 30-50 %
  • Minskat bevattningsbehov, upp till 50 %
  • Ett bättre unyttjande av näringsämnen som i sin tur minskar risken för näringsläckage i vattendrag