Ett bladgödsel av högsta kvalitét med urea, kalium, magnesium, dextros och fulvosyra som ökar plantornas förmåga att ta upp näring.

Bladgödsel baserad på Fulvosyra för växter som behöver tillförsel av kalium, magnesium och dextros. Produkten ökar näringsupptaget hos plantorna och gör dem mindre känsliga för stress som kyla, torka och stora mängder nederbörd. ProGrow Potmag är en miljöanpassad växtnäring för odling och jordbruk baserad på Sydafrikanskt kol, med brett spectrum av micronärings- och spårämnen.

Användning & dosering

Dosering 50 – 75 liter / ha i 300 – 400 liter vatten. Första vårapplicering vid jordtemperatur 6-8 C.

pH-värde
2,5 – 3,5

Yta/Behandling
Lämlig att använda i all typer av näringslösningar för dropp- och spridarbevattning. Även för bladgödsling.

Mängd / ha
Blandas med vatten 1,5/100 liter. Upp till 5 liter, beroende plantans storlek.

Vatten / ha
Bladgödsling, vattenmängd efter behov (plantans storlek)

Behandlingar
1 – 2 ggr var 14 dag.Appliceras från och med när det finns ett till två karaktärsblad. Efter blomningen används PROGROW POTMAG DX fördelaktigt tillsammans med PROGROW BOOSTER DX varannan vecka för bästa resultat. Produkterna har en dokumenterat god blandbarhet med de flesta växtskyddsmedel.

Produktinformation

Fulvosyror utgör en naturlig del av markens organiska innehåll. De chelaterar mineral- och spårämnen så att växternas förmåga att ta upp näring ökar kraftigt. En ökad tillgänglighet av näringsämnen och näringsupptagningsförmåga ger både ökad tillväxt och kvalitet efter skörd, samtidigt som mängden gödningsmedel kan minskas.

Produkter innehållande fulvosyror ger generellt:

  • Ökad groddningsgrad vid sådd
  • Förbättrad rotutveckling och ökat näringsupptag
  • Kraftigare och starkare cellväggar, starkare plantor
  • Förbättrad tillväxt i svagt ljus

Innehåll

Kväve (N): 3.5%
Dextros: 2.5%
Kalium (K): 8.4%
Fulvosyra (varav koncentrat 9-12%): 25%
Magnesium (Mg): 2.5%

Humussyra förbättrar jordmånen och gör dessutom näringsämnena mer tillgängliga för växterna. När man tillför humussyra så ökar mikrobernas förmåga att bryta ner och mineralisera organiskt material mycket kraftigt.

Humussyran förstärker också jordens katjonbyteseffekt och reagerar med positivt laddade mineraljoner och bildar på så sätt organiska komplex. Det skapar en mycket porösare jordstruktur med positiv påverkan på rotmiljön samtidigt som jordens förmåga att absorbera vatten ökar kraftigt.

Fulvosyrans molekyl har en förmåga att chelatera (binda sig till) mineraler och näringsämnen så att de lättare tas upp av växternas celler. Växternas förmåga att ta upp näring ökar kraftigt samtidigt som näringsomsättningen och fotosyntesen blir mer aktiv, så att plantorna kan växa i lägre temperaturer och i svagare solljus.

Fulvosyran har dessutom en biokemiskt neutraliserande/buffrande effekt på markens pH.

En porösare jordmån med större förmåga att binda vatten, mer lättillgängliga näringsämnen och en ökad näringsupptagning hos växtcellerna ger tillsammans en stor effekt vid odling.

  • Skördeökningar med 15-30 %
  • Mängden gödningsmedel kan sänkas med 30-50 %
  • Minskat bevattningsbehov, upp till 50 %
  • Ett bättre unyttjande av näringsämnen som i sin tur minskar risken för näringsläckage i vattendrag